EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Birmovka – ako prebieha, príprava, podmienky, oblečenie a dary

Aktualizované:

Autor: Lenka

Birmovka

Birmovka je dôležitým krokom vo viere. Počas birmovky sa birmovanec pomazáva svätým krizmom, prijíma dary Ducha Svätého a vyberá si krstné meno. Prečítajte si o tom, čo je birmovka, aký je jej význam, priebeh a podmienky.

Birmovka

Birmovka je sviatosť kresťanskej dospelosti. Počas tejto sviatosti podľa náuky katolíckej cirkvi zostupuje na adeptov prijatia Duch Svätý. Priebeh birmovky možno vidieť aj v kresťanských filmoch.

Birmovku môže absolvovať každý veriaci, ktorý prešiel krstom a prvým svätým prijímaním. Pri tejto sviatosti birmovanec dostáva dary Ducha Svätého, vďaka čomu sa stáva pevnejšou súčasťou cirkvi a jej kresťanského učenia.

V článku nájdete

Ako prebieha birmovka

Birmovka prebieha po biskupovej kázni po slávení Eucharistie, kde v úvode nastáva hromadné obnovenie krstných sľubov birmovancov. Následne nastáva spoločné odpovedanie na biskupove birmovné otázky.

Nasleduje úvodné slovo biskupa týkajúca sa významu naplnenia Duchom Svätým a spoločná modlitba. Biskup potom roztiahne nad birmovancami vystreté ruky a pomodlí sa za nich. 

Birmovanci v sprievode birmovného rodiča budú po jednom pristupovať k biskupovi, ak to situácia dovoľuje, môže aj biskup pristupovať k birmovancom. Prvý úkon predstavuje vloženie ruky birmovanca do ruky biskupa, ten následne palcom pravej ruky pomaže čelo birmovanca krizmou v tvare kríža. Nasleduje veta „(Meno), prijmi znak daru Ducha Svätého.“ a odpoveď „Amen.“

Pri týchto úkonoch stojí za birmovancom jeho birmovný rodič, ktorý položí ruku na jeho ramena, čím vyjadrí povzbudenie a podporu. Na záver dá biskup birmovancovi pozdrav pokoja – objatie alebo dotyk rukou na líce. Birmovka sa končí prosbami o posilnenie Duchom Svätým.

Príprava na birmovku
Zdroj: unsplash.com

Príprava na birmovku

Birmovku môže absolvovať ten, kto prešiel aj krstom aj svätým prijímaním. Birmovanec by mal byť ideálne po spovedi, v pokání a očistený od hriechov.

Zároveň by sa mal aktívne podieľať na duchovnom dianí obce, účasť na omšiach, sviatočných ceremóniách a pastoračnej príprave na birmovku. V príprave mu môžu pomôcť aj katolícke sväté omše online.

Birmovanec si musí vybrať svoje birmovné meno zo zoznamu svätých a blahoslavených. List adresovaný priamo biskupovi posiela sám birmovanec, musí v ňom byť: dôvody veriaceho prečo chce birmovku podstúpiť, detaily duchovnej prípravy, meno birmovného patróna a vysvetlenie jeho výberu.

Samozrejme súčasťou birmovky je aj birmovný rodič, ktorého si vyberá sám birmovanec.

Sviatosť birmovania podmienky

Čo treba na birmovku si prečítajte v bodoch nižšie.

 • prijatie sviatosti krstu a Eucharistie
 • účasť na svätých omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky
 • aspoň raz do mesiaca prijatie sviatosti zmierenia
 • u žiakov pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy a účasť na stretnutiach v rámci prípravy na birmovku
 • u ostatných účasť na pravidelných stretnutiach v rámci prípravy na birmovku
 • absolvovanie víkendového stretnutia
 • účasť na pastoračných aktivitách farnosti

Birmovka vek

Dôležité je dovŕšiť vek, pri ktorom sa dá považovať za dostatočne vyzrelého. U nás sa štandardne za minimálny vek považuje vek žiaka 7. ročníka základnej školy (13-14 rokov). Ohraničenie hornej hranice neexistuje.

Birmovka darček

Birmovka darčeky, ktorými hostia väčšinou obdarujú pobirmovaného, by mali reflektovať poslanie obradu, čím by sa mal posilniť vo viere.

Vhodné dary môžu byť umelecké diela ako duchovne podnetné sochy. Prípadne pomôcky pre dennú duchovnú prax (biblia, náboženské knihy).

Šperky sú njačastejšie vybraným darom, pretože veriaci ich môže nosiť takmer stále pri sebe. Krížik na náramku alebo retiazke nikdy nič nepokazí. Duch Svätý býva zobrazovaný ako holubica a tento motív je pri birmovke tiež vhodný. Obľúbený je aj anjel.

Darčeky viete zakúpiť aj na Heureke, kde si môžete vybrať z množstva rôzneho sortimentu.

Dar na birmovku
Zdroj: unsplash.com

Birmovka symboly

Birmovka v kresťanstve je plná symbolov a rituálov, ktoré majú hlboký náboženský význam. Pozrite sa na niektoré z hlavných symbolov spojených s birmovkou:

Holubica birmovka

Holubica predstavuje Ducha Svätého a jeho prítomnosť. V Biblii sa hovorí o holubici, ktorá priniesla olivový list Noemovi po potope, čo bolo znakom nádeje a Božej pokoja. Táto udalosť sa často interpretuje ako symbol obnovy a Ducha Svätého, ktorý prináša pokoj a nový začiatok.

Pri birmovke sa holubica často zdobí na oblečení birmovanca, na kríži alebo sa nachádza na sviečke. Holubica symbolizuje prítomnosť a dar Ducha Svätého, ktorý dáva silu, múdrosť a milosť na rast v kresťanskej viere a plné zapojenie sa do cirkvi.

Kríž

Kríž je jeden z najdôležitejších symbolov v kresťanstve a má veľký význam aj pri birmovke. Kríž symbolizuje utrpenie a obetu Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstanie. Pri birmovke sa kríže používajú na označenie toho, kto birmuje krížovým olejom.

Počas birmovacej slávnosti biskup alebo kňaz pomazáva birmovancov na čele krížovým olejom, čím ich za kresťanov.

Svätená voda

Svätená voda je symbolom očistenia a obnovy. Počas birmovky je často prítomný aj rituál pokropenia svätenou vodou.

Sväté mená birmovka

Birmovanec si musí zvoliť svoje birmovné meno zo zoznamu svätých a blahoslavených. Život a skutky vybranej postavy by mali k veriacemu prehovárať a byť mu inšpiráciou – tento birmovný patrón, či patrónka mu budú vzorom na ďalšej duchovnej ceste. 

Birmovka mená

 • Meno Ján (Jana): Svätý Ján Krstiteľ je dôležitou postavou v kresťanskej tradícii a jeho meno je často vyberané pri birmovke.
 • Meno Peter (Petra): Svätý Peter bol jedným z dvanástich apoštolov a vodcom raných kresťanov. Jeho meno je tiež populárnou voľbou pre birmovancov.
 • Meno Pavol (Paula): Svätý Pavol bol známy svojím misijným úsilím a jeho listy tvoria časť Nového zákona.
 • Meno Michal (Michaela): Svätý Michal je považovaný za ochrancu a bojovníka proti zlu.
 • Meno Terézia (Terenzia): Svätá Terézia z Lisieux je známa pre svoju oddanosť a lásku k Bohu.
 • Meno František (Františka): Svätý František z Assisi bol známy svojou láskou k prírode a pokojným duchom.
 • Meno Anton (Antonia): Svätý Anton Paduánsky je známy svojou schopnosťou nájsť stratené veci a je patrónom mnohých veriacich.
 • Meno Katarína (Katarína): Svätá Katarína Sienska bola významnou teologičkou a mystičkou.
 • Meno Alžbeta (Alžbeta): Svätá Alžbeta Uhorská je známa pre svoje charitatívne úsilie a starostlivosť o chudobných.
 • Meno Lucia (Lucia): Svätá Lucia z Syracuse je patrónkou svetla a videnia.

Birmovný rodič

Birmovným rodičom môže byť muž aj žena. Nesmie ním byť ale biologický rodič birmovanca. Zároveň musí mať viac ako 16 rokov a musí byť praktizujúcim katolíkom so všetkými troma sviatosťami, ak je v manželskom zväzku, jeho manželstvo musí byť uzavreté pred oltárom

Birmovného rodiča si vyberá birmovanec, najlepšie je, ak je aj jeho krstný rodič.

Birmovka šaty

Pri birmovke sú šaty dôležitou súčasťou celého obradu. Keďže sa jedná o oficiálnu udalosť, tak oblečenie by malo byť formálne.

Biele šaty sú tradičným výberom pre dievčatá pri slávnosti birmovky. Tie by mali byť striedme a primeranej dĺžky. Rozhodne by nemali byť príliš vyzývavé alebo výrazné.

Okrem bielych šiat môžu dievčatá vybrať aj iné farby, ako je modrá, ktorá je často spojená s Pannou Máriou. Iné farby sú tiež akceptovateľné, ale je dôležité, aby farba šiat bola primeraná a duchovne vhodná

Birmovka oblečenie pre chlapcov by malo pozostávať z košele, viazanky, saka a nohavíc.

Torty birmovka

Pri oslave birmovky je torta často dôležitou súčasťou slávnosti. Môžete ju upiecť alebo objednať. Množstvo nápadov nájdete aj na Pintereste.

 1. Personalizovaná torta je obľúbenou voľbou. Môžete si nechať vyrobiť tortu s osobným posolstvom alebo obrázkom, ktorý odráža osobnosť birmovanca.
 2. Tradičná torta so symbolmi je zdobená rôznymi náboženskými symbolmi, ako sú kríže, holubice, sviečky alebo iné symboly súvisiace s vierou.
 3. Modrá a biela torta – tieto farby sú často spojené s Pannou Máriou, a preto môžete zvážiť tortu, ktorá kombinuje tieto farby vo svojom dizajne.

Birmovka po anglicky

Birmovka sa v angličitne nazýva confirmation.

Birmovka otázky

Mnohí majú otázky týkajúce sa birmovky, medzi tie najčastejšie patria:

Na čo je dobrá birmovka

Birmovka je spojená s prijatím Ducha Svätého. Počas birmovacej slávnosti birmovanci prijímajú pomazanie svätým krizmom a dary Ducha Svätého, čím sa posilňuje duchovná väzba s Bohom.

Mnoho veriacich vníma birmovku ako príležitosť na očistenie sa od hriechu a začatie nového života. Pomazanie svätým krizmom symbolizuje túto duchovnú obnovu.

Birmovka je osobným záväzkom veriaceho k ďalšiemu rastu vo viere a k nasledovaniu kresťanských hodnôt. Je to príležitosť na osobný rast a angažovanosť vo viere.

Birmovka robí z birmovanca plnoprávneho člena kresťanskej komunity a cirkvi. Týmto spôsobom sa birmovanec stáva aktívnym účastníkom cirkvi a má právo na prijímanie eucharistie a iných sakramentov.

Je potrebná birmovka k svadbe

Birmovka nie je nutnou podmienkou pre svadbu v katolíckej cirkvi alebo iných kresťanských denomináciách.

Niektoré kostoly vyžadujú krst a prijímanie a niektoré len krst. Preto treba navštíviť farára a opýtať sa.

Koľko trvá birmovka

Trvanie birmovky môže byť rôzne, všetko závisí od miesta, cirkevného spoločenstva a konkrétneho programu prípravy. Prípava na prijatie sviatosti birmovania obvykle trvá rok.

Zdroje: unsplash.com, wikipedia.org, fararuzomberok.sk

Najnovšie články