Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Pozastavenie živnosti – online, žiadosť, povinnosti a poplatok

Aktualizované:

Autor: Lenka

Pozastavenie živnosti


Pozastavenie živnosti je efektívnym spôsobom, ako podnikatelia môžu dočasne prerušiť svoje podnikateľské aktivity bez nutnosti zrušenia ich živnostenského oprávnenia. V našom článku nájdete všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť ešte pred tým, ako sa rozhodnete prerušiť svoju živnosť v roku 2024.

Pozastavenie živnosti

Podnikateľ – živnostník môže kedykoľvek počas podnikania svoju živnosť nielen skončiť alebo aj prerušiť. Dôvody na pozastavenie živnosti môžu byť rôzne – nepriaznivé podmienky pre podnikanie, prechod na eseročku, dlhodobé odcestovanie, PN a iné.

Ak je dôvod iba dočasný, stačí živosť pozastaviť. Potom bude možné pokračovať, alebo ju úplne zrušiť. Zistite, ako podať žiadosť, aké sú poplatky a povinnosti.

V článku nájdete

Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

Zrušenie a pozastavenie živnosti sú dva rôzne právne kroky, ktoré môže podnikateľ vykonať v súvislosti s jeho živnosťou.

Pozastavenie živnosti

Pozastavenie živnosti je dočasné a v prevádzkovaní živnosti sa dá pokračovať:

 • kedykoľvek od momentu, keď o to podnikateľ požiada,
 • automaticky po uplynutí doby, na ktorú bolo pozastavenie oznámené.

Pozastavenie živnosti je vhodné pre tých podnikateľov, ktorí vykonávajú sezónne práce či služby alebo pre tých, ktorí si svoju podnikateľskú činnosť plánujú po istom čase obnoviť.

Pri opätovnom obnovení živnosti zostáva živnostníkovi rovnaké IČO a DIČ.

Zrušenie živnosti

Pod zrušením živnosti sa rozumie ukončenie podnikateľskej činnosti – zánik živnostenského oprávnenia. 

Zrušenie živnosti je konečné a zrušenú živnosť už nemožno obnoviť. Môžete si potom kedykoľvek založiť novú živnosť.

pozastavenie živnosti
Zdroj: unsplash.com

Žiadosť o pozastavenie živnosti

Živnosť môžete pozastaviť, keď podáte tlačivo na pozastavenie živnosti, ktoré je potrebné doručiť na živnostenský úrad jedným z uvedených spôsobov:

 • osobne na živnostenskom úrade miestne príslušnom podľa bydliska živnostníka
 • online cez portál slovensko.sk – potrebná je čítačka kariet eID a elektronický podpis
 • online cez portál sroonline.sk/firmaren.sk, stačí počítač s internetom, bez potreby elektronického podpisu

Žiadosť o pozastavenie živnosti tlačivo nájdete na stránke minv.sk alebo tlaciva-na stiahnutie.sk.

Podobné postupy sa uplatňujú aj pri získaní výpisu zo živnostenského registra – požiadať môžete osobne alebo online.

Pozastavenie živnosti online

Svoju živnosť môžete pozastaviť aj z pohodlia domova cez niekoľko portálov, medzi ktoré patrí napríklad:

Pozastavenie živnosti online cez portál slovensko.sk

Ak si vyberiete možnosť cez portál slovensko.sk – musíte mať elektronický občiansky preukaz (eID) a k nemu aj čítačku eID karty.

Na občianskom preukaze musíte mať mať nahratý kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a v počítači musíte mať nainštalovaný softvérov na ovládanie karty (eID) a ďalšie súvisiace aplikácie. 

V prípade, ak s týmito aplikáciami nie ste zvyknutý pracovať, môže to byť pre vás zbytočne komplikované.

Postup:

 1. Navštívte internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.
 2. V pravom hornom rohu sa prihláste do portálu. Musíte mať eID kartu v čítačke čipových kariet a spustenú aplikáciu Štart eID, ktorá hneď na začiatku od nás vyžaduje zadať BOK
 3. Na titulnej stránke si zvoľte záložku Podnikateľ a pokračujte nasledujúcimi voľbami: Začatie podnikania > Registrácia živnosti > Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto.
 4. Vyberte poskytovateľa služby – okresný úrad, ktorý prislúcha okresu, v ktorom máte trvalé bydlisko. Potom kliknite na tlačidlo Prejsť na službu.

 1. Zobrazia sa vám všetky elektronické služby živnostenského registra. Kliknutím vyberte Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.
 2. Vyplňte elektronický formulár na oznámenie pozastavenia prevádzkovania živnosti.
 3. V jednej časti je potrebné zadať IČO a kliknutím na tlačidlo Overiť v ŽR ho overiť. Ak ste ho zadali správne, vyplní sa vám obchodné meno a automaticky sa vyplní aj okresný úrad, na ktorý má byť oznámenie doručené.
 4. Nižšie vo formulári je potrebné vybrať zo zoznamu vašu zdravotnú poisťovňu a rovnako aj uviesť vaše rodné číslo. Časť týkajúca sa právnickej osoby sa pri fyzických osobách nevypĺňa a preto zaškrtávacie políčko ponecháte bez zmeny.
 5. V ďalšej časti si musíte vybrať, či chcete pozastaviť živnosť hneď (odo dňa odoslania formulára) alebo od konkrétneho dátumu v budúcnosti.
 6. Nižšie je aj pole, v ktorom môžete uviesť konkrétne predmety podnikania, pre ktoré si prajete prerušiť prevádzkovanie živnosti. Ak by ste ale prerušili len niektoré z vašich živností a ostatné by boli naďalej aktívne, museli by ste pokračovať v platení zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dane z príjmov. Ak chcete prerušiť tieto platby, nechajte toto pole prázdne – tým sa prerušia všetky živnosti.

 1. Vyberte si, či chcete, aby vám potvrdenie o spracovaní vášho oznámenia bolo doručené poštou alebo si ho prídete prevziať priamo na okresný úrad, odbor živnostenského podnikania.
 2. Potom už len zadáte miesto vyplnenia oznámenia a uvediete dátum.
 3. Posledným krokom je odoslanie oznámenia kliknutím na tlačidlo Odoslať.
 4. Následne je nutné kliknúť na tlačidlo Podpísať.
 5. Zobrazí sa vám plávajúce okno slúžiace na podpísanie oznámenia o prerušení prevádzkovania živnosti. Kliknite na tlačidlo podpísať. Zadáte váš KEP PIN-u, čiže kódu určeného na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.
 6. Potom vám do elektronickej schránky príde výzva na uhradenie správneho poplatku vo výške 2 eurá so všetkými platobnými inštrukciami. Na uhradenie správneho poplatku budete mať 15 dní.
 7. Po zaplatení poplatku je nutné počkať na spracovanie oznámenia. V priebehu pár dní vám do elektronickej schránky príde správa o úspešnom vybavení podania. Túto informáciu obdržíte aj v listinnej forme.

Pozastavenie živnosti online cez SroOnline.sk/ Firmaren.sk

Prerušiť živnosť online môžete úplne jednoducho, bez nutnosti elektronického podpisu, bez nutnosti inštalácie špeciálnych softvérov a programov. Všetko, čo potrebujete je počítač alebo telefón s pripojením na internet a všetko vyriešite cez jednoduchý formulár v bežnom internetovom prehliadači. 

Keď vyplníte formulár, na mail vám autamaticky príde vygenerovaná žiadosť o pozastavenie živnosti, ktorú stačí vlastnoručne podpísať, naskenovať a poslať mailom späť.

Pozastavenie živnosti osobne

Živnostenský úrad pozastavenie živnosti slúži na osobné pozastavenie živnosti. Navštíviť musíte ale živnostenský úrad, ktorý je miestne príslušný k trvalému bydlisku živnostníka.

V prípade, že máte trvalý pobyt na inom mieste, ako sa skutočne zdržiavate, aj tak musíte vycestovať a osobne sa dostaviť na úrad v mieste bydliska.

Postup:

 1. Osobne navštívte príslušný živnostenský úrad – okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (tzv. jednotné kontaktné miesto) podľa miesta bydliska.
 2. Pozastavenie sa realizuje vyplnením predpísaného formuláru – Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR. 
 3. Okrem identifikačných údajov je potrebné vo formulári uviesť,
 4. či chcete pozastaviť všetky alebo len niektoré (vybrané) predmety podnikania a dátumy (od kedy do kedy) má pozastavenie trvať. Ak tak neurobíte, živnosť bude automaticky pozastavená nasledujúci deň po dni doručenia.
 5. Za osobné pozastavenie živnosti budete musieť zaplatiť správny poplatok vo výške 4 eurá (bez ohľadu na počet pozastavených predmetov podnikania).
 6. Keď splníte všetky podmienky, živnostenský úrad ihneď vyhotoví potvrdenie o pozastavení živnosti.

Poplatok za pozastavenie živnosti

Poplatok za pozastavenie živnosti je rozdielny vzhľadom na to, kde prerušíte živnostenské oprávnenie.

živnostenský úrad4 eurá
slovensko.sk2 eurá
sroonline.sk/firmaren.skod 19 do 26 eur

Pozastavenie živnosti a odvody

Od okamihu pozastavenia živnosti prestanete platiť odvody ako živnostník. Odvody do sociálnej poisťovne sa počas pozastavenie živnosti platiť nemusia.

Čo sa týka zdravotných odvodov – pozor na to – tie budete musieť uhrádzať aj po pozastavení živnosti, buď ako samoplatiteľ alebo ako zamestnanec.

Pozastavenie živnosti v Rakúsku

Živnosť je možné pozastaviť na pobočke príslušnej hospodárskej komory – WKO. Zákonná lehota na pozastavenie živnosti je 3 týždne po ukončení živnostenskej činnosti. Vo výnimočných prípadoch je možné pozastavenie živnosti až 18 mesiacov dozadu. 

Pozastavenie živnosti je na dobu neurčitú a táto doba nie je ničím obmedzená. Po pozastavení živnosti dostane žiadateľ potvrdenie z WKO o tom, že bola živnosť pozastavená a neskoršie aj z SVA (sociálne poistenie pre živnostníkov v Rakúsku), že bolo ukončené aj povinné zdravotné a sociálne poistenie. 

Tieto potvrdenia je potrebné čo najskôr doručiť do zdravotnej poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené zdravotné poistenie.

Pozastavenie živnosti v Rakúsku vzor nájdete napríklad na tomto linku.

Ako dlho môže byť pozastavená živnosť

Od roku 2021 už nie je zákonom dané, ako dlho pozastavenie živnosti môže trvať. To znamená, že podnikateľ môže živnosť pozastaviť na neurčito. Avšak, je dôležité, aby podnikateľ počas pozastavenia dodržiaval všetky príslušné právne a daňové povinnosti.

Pri rozhodnutí obnoviť živnosť, podnikateľ jednoducho informuje príslušný obchodný register o dátume obnovenia činnosti.

Pozastavenie živnosti povinnosti

Ak sa pýtate, aké povinnosti máte po pozastavení živnosti, pozrite si stručný prehľad:

 1. Prerušenie živnosti je potrebné nahlásiť daňovému úradu.
 2. Ako živnostník nemusíte oznamovať pozastavenie živnosti zdravotnej poisťovni. Túto povinnosť za vás splní príslušný živnostenský úrad
 3. Aj keď ste živnosť prerušili ste povinní podať daňové priznanie za kalendárny rok (za obdobie od 01.01. do 31.12.), v ktorom ste pozastavili živnosť, nezabudnite ani na paušálne výdavky.
 4. Ak ste neplatili odvody do Sociálnej poisťovne, nemusíte nahlasovať pozastavenie živnosti Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade to musíte nahlásiť.

Pozastavenie živnosti úrad práce

Osoba, ktorá pozastavila živnosť sa považuje za uchádzača o zamestnanie, pretože táto osoba spĺňa podmienku, že neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. 

Na prihlásenie do evidencie máte 7 dní. V prípade, že to neurobíte, budete si musieť hradiť preddavky na zdravotné poistenie. Na prihlásenie do evidencie po prerušení živnosti sa vyžadujú nasledovné dokumenty:

 • platný občiansky preukaz
 • žiadosť o zaradenie do evidencie
 • kópiu Živnostenského listu
 • ukončenie resp. prerušenie živnosti
 • fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

Pozastavenie živnosti sociálna poisťovňa

Oznámenie o pozastavení živnosti musí iba ten živnostník, ktorý bol prihlásený pre sociálne poistenie teda ten, ktorý si platil sociálne odvody.

V prípade, že si živnostník sociálne odvody neplatil, lebo nebol sociálne poistený, nemusí poisťovni oznamovať nič.

Zdroje: firmaren.sk, socpoist.sk, sroonline.sk, zivnostonline.sk

Témata:
Rady a tipy

Najnovšie články