LOH 2024 Všetky info tu!

Rozvod manželstva – postup, doba, návrh, žiadosť a cena

Aktualizované:

Autor: Lenka

Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je nie vždy príjemnou súčasťou života, avšak čoraz viac sa s ním pomerne často stretáva viac a viac párov. Zistite, ako zvládnuť rozvod, ako postupovať, koľko vás bude stáť a ako napísať návrh na rozvod.

Rozvod manželstva

Dôvody na rozvod môžu byť rôzne. Slovensko sa v rámci EÚ radí medzi krajiny s nižsou rozodovosťou. Ako dôvod rozvodu sa najčastejšie uvádza rozdielnosť pováh, názorov a záujmov.

Ďalšími príčinami sú alkoholizmus, nevera, nezáujem o rodinu a občas aj syndróm vyhorenia. Avšak platne uzavreté manželstvo môže rozviesť jedine súd za splnenia určitých podmienok.

V článku nájdete

Rozvod manželstva postup

Návrh na rozvod manželstva je potrebné podať na príslušný súd. Súd manželstvo rozvedie, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nebude fungovať.

Ak má návrh na rozvod nedostatky, súd navrhovateľa vyzve, aby ich opravil. Následne vyzve druhého z páru, aby sa vyjadril k návrhu.

V prípade, že s rozvodom súhlasí a taktiež súhlasí aj s dôvodmi na rozvod a s navrhovanou úpravou vo vzťahu k deťom, súd bude mať k dispozícií všetky potrebné dokumenty pre rýchly rozvod.

Čakacia doba na rozvod

Rozvod manželstva je vo všeobecne vedený medzi dvoma rovinami. Jednou je konfliktný rozvod, kedy sa manželia nevedia dohodnúť, čím sa rozvod predlžuje o mesiace až roky.

Druhou rovinou je zmierlivý rozvod, kedy sú manželia schopní si určiť svoje ďalšie fungovanie a ukončenie manželského vzťahu, kedy sa z rozvodu stane spravidla iba formalita.

Rýchly rozvod

Rýchly rozvod trvá približne mesiac až pol roka. Všetko závisí od vôle účastníkov a schopnosti dohody pri otázkach týkajúcich sa detí. Tiež na dĺžku vplýva aj rýchlosť samostatných súdov (súdy vo väčších mestách sú vyťaženejšie).

Ak je návrh na rozvod podaný bez formálnych chýb a s dostatočným odôvodnením, ak je priložená aj dohoda o deťoch a výživnom a obaja manželia s rozvodom síuhlasia, tak rozvodové konanie je krátke, väčšinou trvá len jedno pojednávanie.

rozvod manželstva
Zdroj: unsplash.com

Dlhá doba rozvodu

Súd sa taktiež môže predĺžiť aj o mesiace, ba až roky. Najmä v prípade ak:

  • sú chyby v návrhu na rozvod a súd musí posielať výzvy na doplnenie a opravu
  • druhý manžel nesúhlasí s rozvodom a je potrebné dokazovať dôvody na rozvod
  • manželia nie sú schopní sa dohodnúť o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výške výživného na maloleté dieťa a následne je potrebné to aj dokázať

Rozvod manželstva návrh na rozvod musí obsahovať:

  1. Označenie manželov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, občianstvo
  2. Opis príčin a dôvodov rozvratu manželstva
  3. Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinnosti vo vzťahu k maloletým deťom alebo návrh na schválenie rodičovskej dohody + dohoda o výživnom pre maloleté deti
  4. vloženie listinnných dôkazov: sobášny list, rodné listy maloletých detí, rodičovská dohoda, doklad o zaplatení súdneho poplatku
  5. dátum a podpis

Opakom rozvodu je oslava lásky a manželstva, ktorá pripadá na 11. februára. V tento deň si pripomíname Svetový deň manželstva, ktorý je dôležitý z toho hľadiska, aby bolo vo svete čo najmenej rozvodov.

Rozvod manželstva a deti

V prípade, že manželia majú spoločné maloleté deti (do 18 rokov), s rozvodom je vždy spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a konanie o výživnom.

Rodičia sa môžu vzájomne dohodnúť, pričom súd túto dohodu bude skúmať, či neodporuje zákonu a či je v najlepšom záujme detí. Ak sa manželia nezhodnú, súd o týchto veciach autoritatívne rozhodne.

Niektoré časti Zámeny manželiek taktiež skončili rozvodom manželstva.

Rozvod manželstva s maloletými deťmi

Pri rozvode manželstva s maloletými deťmi hovoríme hlavne o tom, komu budú deti zverené do osobnej starostlivosti, či bude výlučná starostlivosť jedného z rodičov, spoločná starostlivosť alebo striedavá.

Zároveň aj ako sa bude druhý rodič s deťmi stýkať, kto bude deti zastupovať a spravovať ich majetok.

Rozvod manželstva s maloletými deťmi vzor si viete dohľadať na internete, tento vzor stačí len vytlačiť a vypísať potrebné údaje.

Návrh na rozvod manželstva plnoleté deti

Pri rozvode s plnoletými deťmi sa v rozvodovom konaní nebude prejednávať výživné a styk s dieťaťom. A rovnako súd nebude určovať, komu plnoleté deti zverí do starostlivosti.

Plnoleté dieťa musí samé podať návrh na súd a žiadať, aby súd zaviazal prispievať na výživu. Plnoleté deiťa nie je riešené v rozvode.

Rozvod manželstva bez detí

Rozvod manželstva, z ktorého nepochádzajú maloleté deti patrí z právneho hľadiska k tým jednoduchším. Súd nemusí rozhodovovať o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Táto časť je obvykle najdlhšia.

Rozvod manželstva uzavretého v cudzine

Aj keď je manželstvo uzavreté v cudzine, nemal by byť problém s rozvodom na Slovensku. Avšak vo väčšine prípadov trvá rozvodové konanie dlhšie.

Slovenský súd môže rozhodovať o rozvode, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom.

Rozvod manželstva a hypotéka

Po rozvode manželstva nastáva majetkové vysporiadanie. Rozvodom nekončí povinnosť ktoréhokoľvek z manželov platiť hypotéku. To, že nebývate v dome alebo byte nemá žiadny vplyv na to, či máte platiť hypotéku.

Je potrebné uzatvoriť dohodu medzi manželmi a nechať si ju schváliť v banke. Voči banke sú obyčajne zaviazaní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

rozvod
Zdroj: unsplash.com

Žiadosť na rozvod manželstva

Na tlaciva-online.sk si môžete vypísať žiadosť o rozvod priamo na stránke a následne stiahnuť ako pdf alebo word dokument.

Žiadosť o rozvod manželstva tlačivo na stiahnutie nájdete na rôznych stránkach na internete. Túto žiadosť stačí vypísať, podpísať, vložiť potrebné dokumenty a poslať.

Rozvod manželstva vzor

Návrh na rozvod manželstva vzor si viete dohľadať na internete, tento vzor si môžete vytlačiť a následne vypísať.

Návrh na rozvod manželstva ako predpísaná zákonná forma (formulár) neexistuje. Návrh na rozvod podáva jeden manžel a druhý sa k návrhu vyjadruje. Nie je teda možné podať žiadosť o rozvod spoločne na jednom papieri.

Vzory viete nájsť aj na nasledovné prípady:

  • Návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností vzor
  • Vzor žiadosti o rozvod manželstva dohodou (Návrh na rozvod manželskou dohodou)

Rozvod manželstva cena

Poplatky za rozvod manželstva je 66 eur, prípadne 33 eur pri elektrickom podaní. Náklady pri nekomfliktnom rozvode sa pri tejto cene zastavia.

No na druhej strane, ak je potrebné aj ďalšie dokazovanie, najmä vypracovať súdnoznalecký psychologický posudok, náklady sa zvyšujú o ďalšie stovky až tisícky eur. Súd v závere rozhodne o povinnosti uhradiť trovy súdneho konania, ktoré väčšinou platia manželia rovným dielom.

Okrem trov právneho zastúpenia, si každý z manželov hradí odmenu svojho advokáta. Avšak môžu vzniknúť aj iné náklady, ak sa využijú iné služby – psychológov, mediátorov a poradcov.

Zdroje: ozilegal.sk, pravny-poradca.sk, podnikajte.sk

Témata:
Rady a tipy

Najnovšie články