LOH 2024 Všetky info tu!

Rodičovský príspevok – výška, žiadosť, kedy sa vypláca, kto má nárok

Aktualizované:

Autor: Lenka

rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorá prispieva oprávnenej osobe, aby sa mohla riadne starať o dieťa do veku 3 rokov. Zistite, o koľko sa v roku 2024 finančný príspevok navýšil, kedy sa vypláca a kto má na neho nárok.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohou príspevku je prispieť oprávnenej osobe, aby zabezpečila riadnu starostlivosť o dieťa do 3 rokov, prípadne 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý stav.

Pre získanie rodičovského príspevku je ale potrebné splniť niekoľko podmienok, rovnako ako pri daňovom bonuse na dieťa.

V článku nájdete

Rodičovský príspevok 2024

Štátna sociálna dávka, rodičovský príspevok, sa poskytuje matke (alebo aj otcovi) počas trvania rodičovskej dovolenky. Táto dávka umožňuje, aby sa rodič mohol starať o dieťa a zároveň nie je viazaná na nemocenské poistenie.

Príspevok obvykle plynule nadväzuje na materské alebo ho rodič čerpá ihneď po narodení dieťaťa, ak nemá nárok na materskú dovolenku.

Po skončení materskej dovolenky je potrebné požiadať zamestnávateľa o poskytnutie rodičovskej dovolenky.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá sa poskytuje matke (alebo aj otcovi) počas trvania rodičovskej dovolenky.
Zdroj: unsplash.com

Rodičovský príspevok výška 2024

Rodičovský príspevok je od augusta 2023 vyšší. Rodič, ktorý pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracoval a mal nárok na materskú, bude v roku 2024 dostávať príspevok vo výške 473,30 eur.

Pre ostatných rodičov platí, že budú poberať sumu 345,20 eura.

Výška rodičovského príspevku 2024

PríspevokSuma
Rodič s materskou473,30 €
Rodič bez materskej345,20 €
Dvojičky (rodič bez materskej)431,50 €
Dvojičky (rodič s materskou)591,70 €
Trojičky (rodič bez materskej)517,80 €
Trojičky (rodič s materskou)710 €
Štvorčatá (rodič bez materskej)604,10 €
Štvorčatá (rodič s materskou)828,30 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)172,60 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)236,65 €

Kedy sa vypláca rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku.

Platba rodičovského príspevku môže byť realizovaná:

  • na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky SR,
  • v hotovosti.

Na účet prichádza materský príspevok okolo 12.-15. dňa v kalendárnom mesiaci alebo k výplate na pošte okolo 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

Kto vypláca rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa o príspevok (oprávnenej osoby).

Príspevok sa štandardne vypláca do 3 rokov veku dieťaťa. V prípade nepriaznivého zdravotného stavu až do veku 6 rokov.

Úrad práce takisto vypláca aj opatrovateľský príspevok.

Nárok na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok má oprávnená osoba vtedy, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a zároveň má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Oprávnená osoba je:

  • rodič dieťaťa (matka alebo otec),
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Ak je oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok viac, tak rodičovský príspevok patrí iba jednému z nich (podľa toho, ako sa dohodnú).

Rodičia sa ale nemôžu dohodnúť na tom, že jeden bude poberať príspevok na staršie dieťa a druhý na mladšie dieťa. Ak je v rodine viac detí do 3 rokov, vzniká len jeden nárok na príspevok.

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zdroj: pixabay.com

Žiadosť o rodičovský príspevok

O rodičovský príspevok je možné najskôr požiadať vtedy, až keď sa dieťa narodí, nie skôr. Príspevok sa nevypláca automaticky po skončení materskej, preto musíte o neho požiadať cez špeciálne tlačivo.

Žiadosť o príspevok musí obsahovať základné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, či adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na príspevok.

Ako vybaviť rodičovský príspevok:

  • podaním písomnej žiadosti osobne alebo poštou,
  • podaním žiadosti elektronicky cez portál slovensko.sk.

K žiadosti sa prikladá rodný list dieťaťa, občiansky preukaz žiadateľa alebo potvrdenie o nároku o materské na dieťa, ak bolo materské vyplácané v cudzine, a pod.

Keď sa kvôli veku dieťaťa rodičovi skončí rodičovská dovolenka a dieťa nebude nakoniec prijaté do spádovej škôlky, rodič musí požiadať o predĺženie vyplácania rodičovského príspevku na príslušnom úrade práce.

Túto žiadosť o príspevok môže rodič podať kedykoľvek počas školského roka, ale samotné rozhodnutie o neprijatí nemôže byť staršie ako 12 mesiacov.

Žiadosť o rodičovský príspevok po materskej

Žiadosť o rodičovský príspevok po materskej prebieha nasledovne – minimálne jeden mesiac pred skončením materskej dovolenky je potrebné oznámiť zamestnávateľovi, že prechádzate na rodičovskú dovolenku.

Zamestnávateľa písomne požiadajte o poskytnutie rodičovskej dovolenky, ten musí vašej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok a práca

Oprávnená osoba, ktorá poberá príspevok, nie je nijako obmedzovaná – môže pokojne počas tohto obdobia pracovať.

Príspevok môže byť výhodný pre fyzické osoby – podnikateľov, nakoľko počas obdobia poberania rodičovského príspevku nemusia platiť preddavky do zdravotnej poisťovne.

Rodičovský príspevok pre dôchodcov

Novinkou od od 1.1.2023 je rodičovský dôchodok, ktorým môžu deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov.

Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča je mesačne 28,20 eura, teda súhrne za rok 338,40 eura.

Zdroj: www.upsvr.gov.sk, slovensko.sk. pixabay.com

Témata:
Financie

Najnovšie články