Ruža pre nevestu 2 Sledujte bez reklám!

Daňový bonus na dieťa 2024 – čo to je, výška bonusu, kto má nárok a kedy sa vypláca

Aktualizované:

Autor: Lenka

daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa je aj v roku 2024 upravený prechodným ustanovením. Pre získanie daňového bonusu je potrebné splniť viacero podmienok. Pozrite sa, čo je to daňový bonus, aká je jeho výška, kto má na neho nárok a kedy sa vypláca.

Daňový bonus na dieťa 2024

Daňový bonus na dieťa 2024 je nástrojom štátu, ktorý priamo ovplyvňuje čistý príjem zamestnancov alebo daňovú povinnosť podnikateľov – živnostníkov, ktorí majú vlastné deti alebo sa o ne starajú. Niektorí ľudia si však tento bonus mýlia s pojmom preddavok na daň.

Daňový bonus na dieťa je obľúbeným pojmom daňovníkov na Slovenku, pretože je efektívnym nástrojom, keďže znižuje samotnú daňovú povinnosť a nie základ dane.

V článku nájdete

Čo je daňový bonus na dieťa 2024

Daňový bonus na dieťa je daňovým zvýhodnením rodičov alebo iných osôb, ktorí vyživujú vlastné alebo iné osvojené dieťa (osvojené dieťa druhého z manželov, dieťa prevzaté do starostlivosti) do 25 rokov, ktoré študuje. 

Na rozdiel od nezdaniteľných častí daňový bonus na dieťa, neznižuje základ dane z príjmov, ale až samotnú vypočítanú daň.

Od roku 2022 sa určité veci zmenili a od januára 2023 sa začali na neho vzťahovať nové pravidlá a sumy, ktoré platia aj v roku 2024. Tieto zmeny sú sčasti výhodné, ale aj výrazne komplikované.

Novinkou je aj rodičovský dôchodok – s ním súvisí aj druhý pilier a tretí pilier.

Daňový bonus na dieťa 2023 je nástrojom štátu, ktorý priamo ovplyvňuje čistý príjem zamestnancov alebo daňovú povinnosť podnikateľov - živnostníkov, ktorí majú vlastné deti alebo sa o ne staraj
Zdroj: unsplash.com

Koľko je daňový bonus na dieťa

Zvýhodnenie si uplatňuje daňovník na vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti a ktorého ročný príjem je minimálne šesťnásobok minimálnej mzdy.

Ak sa pýtate, koľko je daňový bonus na dieťa v roku 2024, odpoveď je jasná:

  • 140 eur mesačne na dieťa do veku 18 rokov,
  • 50 eur mesačne na dieťa nad 18 rokov a viac.

V roku 2025 bude mesačný daňový bonus na dieťa do veku 18 rokov v sume 100 eur a na na dieťa nad 18 rokov a viac v sume 50 eur.

Daňový bonus sa uplatňuje dovtedy, dokým dieťa nedosiahne 25 rokov, ale musí chodiť na strednú alebo vysokú školu. Do 25 rokov sa môžu v určitých prípadoch vyplácať aj rodinné prídavky.

Kedy sa vypláca daňový bonus na dieťa

Dôležitou otázkou zostáva, kedy sa vypláca daňový bonus.

Pri zamestnancoch pri príjmoch zo zamestnania:

  • Buď sa o sumu mesačného daňového bonusu znižuje jeho preddavok na daň zo sumy mesačnej mzdy. A ak je tento bonus vyšší ako preddavok, zamestnancovi pristane na výplatnej páske ako plusová suma. Čiže v konečnom dôsledku zvyšuje jeho čistú mzdu.
  • Alebo si bonus zamestnanec nevypláca mesačne ale mu znižuje jeho celkovú daň z príjmov uvedenú v daňovom priznaní k dani z príjmov až po skončení roka. Aj tu samozrejme platí, že ak je celkový ročný bonus vyšší ako celková daň, štát sumu bonusu vyplatí.

Živnostník a iné SZČO si bonus na dieťa uplatňujú na ročnej báze – až po daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré sa podávajú v marci, resp. apríli, máji alebo júni po skončení predmetného roka. Štát následne bonus vyplatí najneskôr do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania.

Kto vypláca daňový bonus na dieťa

Je potrebné si vysvetliť, že daňový bonus na dieťa sa nevypláca, ale znižuje sa oň daň z príjmov. Až potom, čo sa daň znížená o bonus dostane na nulu – až zvyšnú časť daňového bonusu štát vyplatí.

Je potrebné si vysvetliť, že daňový bonus na dieťa sa nevypláca, ale znižuje sa oň daň z príjmov.
Zdroj unsplash.com

Nárok na daňový bonus 2024

Nárok na daňový bonus 2024 je možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane )
120 %
227 %
334 %
441 %
548 %
6 a viac55 %

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov, a ak sa nedohodnú inak, bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje, resp. prizná v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Keď sa v domácnosti nachádza viac detí, na ktoré sa dá uplatniť daňový bonus, na všetky deti si uplatňuje bonus vždy len jeden rodič. Ale pokojne to môže byť jeden rodič jednu časť roka a druhý rodič ďalšiu časť roka.

Kto má nárok na daňový bonus na dieťa

Kto má nárok na daňový bonus na dieťa je vcelku jednoduché. Uplatniť si ho môže len fyzická osoba, ktorá zároveň dosiahla zdaniteľné príjmy. Na dieťa si daňový bonus môže uplatniť jeden rodič.

  • buď zo zamestnania,
  • alebo z podnikania ako fyzická osoba (príjmy zo živnosti alebo inej samostatnej činnosti, ktoré spadajú pod § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).

Na získanie daňového bonusu stačí mať v prvom rade uvedené príjmy v akejkoľvek výške. Ale keďže je suma daňového bonusu zhora limitovaná čiastkovým základom dane z uvedených príjmov, platí, že:

Čím vyšší je príjem (resp. čiastkový základ dane), tým pravdepodobnejšie získa daňovník plný daňový bonus na svoje deti.

Daňový bonus na dieťa počas materskej

Daňový bonus na dieťa počas materskej si môžete uplatniť, ale musíte mať zdaniteľný príjem, ktorý je iný ako materská.

Žiadosť o daňový bonus na dieťa

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa alebo po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo prostredníctvom daňového priznania.

Nárok na bonus si zamestnanec uplatní prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu„. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ktoré preukazujú nárok zamestnanca na daňový bonus.

Zdroje: podpora.financnasprava.sk, unsplash.com

Témata:
Financie

Najnovšie články