EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Rodinné prídavky 2024 – výška, žiadosť, vyplácanie, úrad práce

Aktualizované:

Autor: Lenka

Rodinné prídavky

Rodinné prídavky sú sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva každej oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Pozrite sa, aká je výška rodinných prídavkov v roku 2024, ako podať žiadosť a kedy sa vypláca.

Rodinné prídavky

Rodinné prídavky sú štátna sociálna dávka a sú určené tým, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa. Samozrejme platí, že musíte spĺňať niekoľko podmienok, rovnako ako pri daňovom bonuse na dieťa , minimálnej mzde a toho, kedy sa vypláca PN.

Štát vypláca rodinné prídavky od narodenia až do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Najdlhšie ich môžete poberať, kým dieťa nedovŕši 25 rokov (len v prípade, že je stále nezaopatrené).

V článku nájdete

Rodinné prídavky 2024

Rodinné prídavky 2024 sa na základe novely zákona o prídavku na dieťa z roku 2023 zvýšili na 60 eur mesačne. Táto suma sa vyplácala aj v roku 2023.

Nové pravidlá má aj rodičovský dôchodok a preddavok na daň.

Prídavok sa poberá na každé dieťa zvlášť. Dávku môžu poberať aj ľudia, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti alebo aj dospelé dieťa, ktoré študuje a rodičia mu zomreli. Ale netreba zabúdať, že rodinné prídavky môže poberať len jedna osoba.

Rodinné prídavky sú štátna sociálna dávka a sú určené tým, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa.
Zdroj: unsplash.com

Pre oteckov tu je aj otcovská dovolenka po narodení dieťaťa.

Úrad práce rodinné prídavky

Rodinný príspevok sa na Slovensku nevypláca automaticky. Nárok naň si musíte uplatniť podaním žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Túto žiadosť podáte na pobočke, kde patríte podľa trvalého pobytu.

Tlačivo na prídavky na dieťa si stiahnete na stránke úradu práce a môžete ju doručiť nasledovnými spôsobmi:

 • osobne
 • pošou
 • e-mailom
 • elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk s kvalifikovaným elektronickým podpisom

Oprávnená osoba musí informovať úrad práce o tom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa do začiatku plnenia školskej dochádzky. Ak nastane akákoľvek zmena, oprávnená osoba je povinná túto zmenu písomne oznámiť do 8 dní.

Žiadosť o rodinné prídavky obsahuje:

 • meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a nezaopatreného dieťaťa

Rodinné prídavky výška

Detské prídavky na dieťa stúpli zo sumy 30 eur na 60 eur mesačne na jedno dieťa.

Táto suma sa jednorazovo zvýši o 110 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Nárok na rodinné prídavky

Nárok na rodinné prídavky má rodič, ale aj osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Nárok na prídavok na dieťa má:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.
 • plnoleté nezaopatrené dieťa (ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, ak do dosiahnutia dospelosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti rodičov, ak uzavrelo manželstvo, prípadne ak mu manželstvo zaniklo)

Prídavok na dieťa sa zo zákona vzťahuje len na nezaopatrené dieťa maximálne do dosiahnutia veku 25 rokov.

Avšak nezaopatrené dieťa musí spĺňať nasledovné:

 • sústavne sa pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy
 • vzdeláva sa v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť, ale najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa
Štát vypláca rodinné prídavky od narodenia až do ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Zdroj: unsplash.com

Nezaopatrené dieťa sa nepovažuje ak:

 • mu vznikol nárok na invalidný dôchodok
 • získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Nárok na prídavky získate len ak:

 • sa staráte o nezaopatrené dieťa
 • máte trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku
 • dieťa nie je vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
 • dieťa nie je v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení

Nárok na rodinný prídavok si môžete uplatniť už v mesiaci, keď sa dieťa narodí.

Rodinné prídavky pre stredoškoláka

Rodinné prídavky pre stredoškoláka poberáte rovnako ako pred tým, aj keď dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku až do jeho 25 rokov. Teda len v prípade, ak študuje na strednej alebo vysokej škole v dennej forme štúdia.

Ak dieťa zmaturuje a nepokračuje v štúdiu nárok na rodinné prídavky trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole (do konca letných prázdnin).

Vašou povinnosťou ostáva:

 • preukázať štúdium potvrdením o návšteve školy
 • oznámiť akékoľvek skončenie štúdia
 • oznámiť zamestnanie jedného rodiča mimo územia Slovenska

Rodinné prídavky pre vysokoškoláka

Keď dieťa skončí 1. stupeň vysokej školy a aj naďalej pokračuje dennou formou v štúdiu, rodičom patrí prídavok aj po skončení prvého stupňa VŠ až do zápisu druhého stupňa najneskôr v októbri.

Ak dieťa skončí vysokú školu, a teda ukončí vysokoškolské štúdium (zloží záverečnú štátnu skúšku, nie promócie) od toho dňa sa nepovažuje za nezaopatrené dieťa. Rodičom tým pádom končí nárok na rodinný prídavok.

Vyplácanie rodinných prídavkov

Rodinné prídavky sa vyplácajú len jednej osobe, hoci nárok môže vzniknúť aj obom rodičom. Ak nastane situácia rozvodu a dieťa bude v striedavej starostlivosti, je nutné sa dohodnúť, kto bude dávku poberať.

Vyplácanie rodinných prídavkov sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

 • vždy sa vypláca mesačne pozadu
 • oprávnenej osobe peniaze prídu na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenska, prípadne na žiadosť sa môže vyplatiť aj v hotovosti
 • prídavok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou

Rodinné prídavky v EÚ

Krajiny Európskej Únie si určujú vlastné pravidlá, ktoré sa týkajú nárokov na rodinné prídavky. Všetky krajiny ich poskytujú v nejakej forme, ale ich výška a podmienky ich priznania sa vo veľkej miere líšia. Taktiež aj výška minimálneho dôchodku je v iných štátoch rozdielna.

Rodinné prídavky v krajinách EÚ

KrajinaVýška
Dánsko355,72 €
Nemecko250 €
Ukrajina250 €
Švajčiarsko215,33 €
Rakúsko200,10 €
Poľsko176,17 €
Švédsko111,53 €
Anglicko94,88 €
Taliansko80 € – 165 €
Španielsko50 € – 100 €
Česko54,28 € – 64,48 €
Maďarsko32,31 €

Mnohé z krajín, ako napríklad Česko má rozdielny rodinný prídavok vzhľadom na vek dieťaťa (do 6 rokov – 54,28 €, od 6 do 15 rokov – 59,99 €, od 15 do 26 rokov – 64,48 €).

V Maďarsku sa rodinné príspevky vyplácajú s rozdielom toho, či dieťa/deti vychováva len jeden rodič alebo dvaja. Pri jednom rodičovi je suma samozrejme vyššia. Zaujímavosťou je, že pri ďalších deťoch neostáva suma rovnaká, ale tiež sa navýši.

Zdroj: employment.gov.sk, upsvr.gov.sk, unsplash.com

Témata:
Financie

Najnovšie články