EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Preddavok na daň – čo to je, kto má povinnosť platiť, daňové priznanie

Aktualizované:

Autor: Lenka

preddavok na daň, čo to je, kto má povinnosť ho platiť a ako ho vypočítať

Podnikatelia obvykle zaplatia daň raz ročne pri podaní daňového priznania. V niektorých prípadoch však preddavok na daň musia platiť aj fyzické a právnické osoby. Pozrite sa, kto má povinnosť platiť preddavok dane, v akej výške sa platí a kedy je preddavok na daň z príjmu splatný.

Preddavok na daň

Preddavok na daň definuje zákon o dani z príjmov ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak skutočnú výšku dane ešte nepozná. Jeho výšku si neurčujete sami, vyplýva z vašej poslednej známej daňovej povinnosti a stanoví vám ju daňový úrad.

Preddavok na daň z príjmu fyzickej alebo právnickej osoby sa platí správcovi dane v eurách. Po skončení zúčtovacieho obdobia sa preddavky na daň, zaplatené na zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. 

Preddavok na daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. NBS kalkulačka je skvelou pomocníčkou – má skvelé funkcie a jednoducho sa ovláda.

V článku nájdete

Čo je preddavok na daň

Čo je preddavok na daň mnohým nie je jasné, rovnako ako to, čo sú rodinné prídavky alebo minimálna mzda. Preddavok na daň z príjmov je platba na daň k aktuálne prebiehajúcemu zdaňovaciemu obdobiu, ktorú daňovník poukazuje daňovému úradu počas súčasného zdaňovacieho obdobia.

Preddavok na daň musia daňovému úradu odvádzať všetky fyzické osoby – podnikatelia a SZČP, ktorých posledná známa daňová povinnosť bola nad 5 000 €. Právnické osoby, ktorých posledná daň bola vyššia ako 5 000 € sú povinné tiež platiť preddavok dane.

Preddavok na daň sa netýka napríklad opatrovateľského príspevku, ktorý nie je zdaniteľným príjmom.

Preddavok na daň z príjmu

Preddavok na daň z príjmu je v podstate obdobou úhrady preddavkových platieb za elektrinu alebo plyn. Kedy počas roka uhrádzate preddavkové platby a až po skončení roka, keď je známa presná suma spotrebovanej elektriny alebo plynu, sa odpočítajú uhradené preddavky s reálnou spotrebou.

Po ukončení zdaňovacieho obdobia zostaví daňovník daňové priznanie, kde sa vypočíta celková daňová povinnosť, od ktorej sa odrátajú tieto uhradené preddavky na daň, pričom daňovník buď:

  • doplatí rozdiel, o ktorý celková daňová povinnosť prevyšuje preddavok na daň z príjmu,
  • požiada o vrátenie daňového preplatku, o ktorý bola výška uhradených preddavkov vyššia ako celková daňová povinnosť.

Súčasťou dane z príjmov je aj odstupné, ktoré zamestnanec dostane po odchode do zamestnania.

Kto preddavky na daň z príjmu platiť nemusí

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov 2023 nevzniká každému daňovníkovi. Tu sú výnimky, pri ktorých sa preddavok na daň z príjmu neplatí:

  • zamestnanci – preddavok na daň z príjmu za nich odvádza zamestnávateľ,
  • fyzické osoby – podnikatelia, ktorých známa daňová povinnosť bola menej ako 5 000 €,
  • živnostníci, ktorí ukončili podnikanie,
  • právnické osoby, ktorých posledná daň z príjmu bola menšia ako 5 000 €.
Preddavok na daň definuje zákon o dani z príjmov ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak skutočnú výšku dane ešte nepozná.
Zdroj: pixabay.com

Výpočet a odvod preddavkov na daň

Výpočet a odvod preddavkov na daň za aktuálne zdaňovacie obdobie závisí od výšky celkovej daňovej povinnosti za predchádzajúce obdobie. Všeobecne platí, že výška preddavkov na daň sa platí dvojako:

  • štvrťročný preddavok dane: platí sa štvrťročne, keď celková daňová povinnosť v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 5 000 €, ale nepresiahla 16 600 €, vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka,
  • mesačný preddavok dane: platí sa mesačne, keď celková daňová povinnosť v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 16 600 €, vo výške 1/2 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia a sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Preddavok na daň výpočet

Výška poslednej známej
daňovej povinnosti
nepresiahla 5000€presiahla 5000€ a nepresiahla 16 600€presiahla 16 600€
Frekvencia platby
preddavkov
neplatia sa preddavkyštvrťročnemesačne
Výška preddavkovneplatia sa preddavky1/4 poslednej známej daňovej povinnosti1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb sa určujú podľa dane za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Daň zo mzdy preddavok z príjmov právnických osôb sa vypočíta nasledovne:

(Riadok 500 x 21% sadzba dane) – riadok 610 úľavy na dani

Po podaní daňového priznania sa preddavky vypočítajú z riadku 1010 nasledovne:

(Riadok 500 x 21% alebo 15% sadzba dane) – riadok 610 úľavy na dani

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Patria sem aj platy štátnych zamestnancov.

Poslednou známou daňovou povinnosťou je daň vypočítaná z čiastkového základu dane z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty pri použití daňovej sadzby 19%. 

Inými slovami – ak vám v daňovom priznaní vyšla zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti pri použití sadzby dane vo výške 19 % daň vyššia ako 5 000 €, budete mať po podaní takéhoto daňového priznania povinnosť platiť preddavky.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb vypočítate pevnou sadzbou dane 19 %, aj v prípade, ak by mal daňovník nárok uplatniť si zníženú daňovú sadzbu 15 % pri výpočte daňovej povinnosti v daňovom priznaní.

Preddavok na daň a daňové priznanie

Preddavok na daň a daňové priznanie idú ruka v ruke. A platí, že aj keď platíte preddavky na daň v priebehu roka, musíte na jar nasledujúceho roka podať daňové priznanie.

V ňom následne uvádzate zaplatené preddavky na aktuálne zdaňovacie obdobie. Potom keby bola vypočítaná daň vyššia ako zaplatené preddavky, uhradíte nedoplatok alebo naopak požiadate o vrátenie preplatku.

Ale nezabudnite, že nedoplatok musíte zaplatiť do dňa, ktorý je zároveň termínom na podanie daňového priznania. Počuli ste už o novinke – rodičovskom dôchodku, ktorý je okrem druhého pilieru a tretieho pilieru ďalšou zložkou, ako si navýšiť dôchodok?

Riadok 1010 daňového priznania

Riadok 1010 daňového priznania za rok 2022 slúži na účely určenia výšky preddavkov na daň v roku 2023.

Preddavky, ktoré ste platili v roku 2022, teda za 1. až 4. kvartál 2022, sa uvádzajú v daňovom priznaní za rok 2022 do riadku 1010.

Tie preddavky, ktoré ste platili už v roku 2023 (aj keď ešte stále v rovnakej výške ako ste platili v roku 2022) sa započítajú do daňového priznania za rok 2023, ktoré sa bude podávať v roku 2024.

Preddavok na daň z príjmu účtovanie

Preddavok na daň z príjmu účtovanie je pre väčšinu záhadou. Účtovná jednotka platenie preddavku na daň z príjmov sa v priebehu účtovného obdobia účtuje na účet 341 – Daň z príjmov.

Úhrn preddavkov na daň

Úhrn preddavkov na daň je v podstate ročným zúčtovaním preddavkov na daň v roku 2023. Ide o ďalší z dokumentov, ktorý je potrebný pre vyplnenie daňového priznania.

O ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu by ste mali požiadať posledného svojho zamestnávateľa. Ak pri výpočte dane zistí, že úhrn zrazených preddavkov na daň bol vyšší než vypočítaná daň, štát vám vopred zaplatenú daň vráti.

Zdroje: podpora.financnasprava.sk, uctovnajednotka.sk, pixabay.com, opytajsauctovnika.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články