EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Nárok na podporu v nezamestnanosti – ako sa počíta, žiadosť a aká je maximálna a minimálna podpora

Aktualizované:

Autor: Lenka

Ako sa počíta podpora v nezamestnanosti

Ľudia bez práce môžu využiť dávku v nezamestnanosti. Zistite, kto má nárok na podporu v nezamestnanosti, ako sa počíta a aká je jej výška. Všetky dôležité informácie nájdete v článku.

Nárok na podporu v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti nazývaná aj podpora v nezamestnanosti, je dávka, ktorú vypláca po splnení zákonom stanovených podmienok Sociálna poisťovňa z poistenia v nezamestnanosti.

Dávka v nezamestnanosti slúži na zabezpečenie príjmu v dôsledku straty zamestnania. Mnohí majú nárok na odstupné, čo predstavuje tiež určitú finančnú pomoc.

V článku nájdete

Nárok na podporu

Nárok na podporu v nezamestnanosti má osoba, ktorá prišla o zamestnanie a súčasne je zaregistrovaná v evidencií uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR. Nárok zaniká momentom uplynutia podporného obdobia, ktoré je v zmysle zákona šesť mesiacov.

Kto má nárok na podporu v nezamestnanosti:

Nárok na dávku v nezamestnanosti máte vtedy, ak ste boli v posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistení najmenej 2 roky – rok poistenia v nezamestnanosti predstavuje 365 dní.

Nárok na dávku v nezamestnanosti môže vzniknúť na základe povinného poistenia v nezamestnanosti, ktoré získava:

 • zamestnanec
 • dohodár s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • policajt, resp. profesionálny vojak, ktorý nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok
 • živnostník, ktorý platí odvody do sociálnej poisťovne

Okrem poistenca s povinným poistením v nezamestnanosti môže nárok na dávku v nezamestnanosti získať aj dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti.

Kto nemá nárok na podporu v nezamestnanosti

 • živnostník, ktorý si dobrovoľne neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti
 • študent, ktorý pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študenta
 • osoba, ktorej bol priznaný starobný, predčasný starobný dôchodok 
 • invalidný dôchodca s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
 • invalidný dôchodca s dovŕšením dôchodkového veku
 • osoby, ktoré poberali peňažný príspevok za opatrovanie z ÚPSVaR a neboli poistené v nezamestnanosti a ďalší

Kedy mám nárok na podporu v nezamestnanosti

Nárok na podporu v nezamestnanosti v Slovenskej republike vzniká, ak spĺňate niektoré podmienky stanovené zákonom.

Kedy vzniká nárok na podporu:

 1. Musíte byť poistení v nezamestnanosti aspoň 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
 2. Musíte byť zaregistrovaní ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
 3. V prípade, že nemáte dlhy voči Sociálnej poisťovni
 4. Nie ste vo výkone trestu odňatia slobody

Nárok na podporu v nezamestnanosti a PN

Ak ste práceneschopní a súčasne evidovaní ako uchádzač o zamestnanie, nemôžete dostávať podporu v nezamestnanosti. Počas obdobia práceneschopnosti máte nárok na nemocenské dávky – PN, nie na podporu v nezamestnanosti.

Nárok na podporu v nezamestnanosti
Zdroj: unsplash.com

Ako sa počíta podpora v nezamestnanosti

To, koľko je podpora v nezamestnanosti závisí od vašich výplatných pások. Výška podpory predstavuje 50% z hrubej mzdy. Počíta sa ako priemer miezd za posledné dva roky. Ak by sme chceli orientačné číslo, ide približne o náhradu 65% z čistej mzdy.

Výška podpory v nezamestnanosti závisí od denného vymeriavacieho základu a počíta sa podľa počtu dní v kalendárnom mesiaci. V tabuľke nižšie si môžete pozrieť výšku dávky v nezamestnanosti vašej hrubej mzdy.

Výška dávky sa počíta vzorcom: DVZ (denný vymeriavací základ) x 50 % x počet kalendárnych dní (nie pracovných) v danom mesiaci, za ktorý patrí dávka. Suma dávky sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor.

Podpora v nezamestnanosti – výpočet:

Výška DVZ z konštanty je rôzna pre rôzny počet dní v mesiaci. Platí, že čím je počet dní v mesiaci vyšší, tým je vyššia aj dávka v nezamestnanosti.

Hrubá mzda31 dní30 dní
0 €0 €0 €
100 €51,00 €49,40 €
200 €102,00 €98,70 €
340 €173,30 €167,70 €
400 €203,90 €197,30 €
500 €254,80 €246,60 €
600 €305,80 €295,90 €
800 €407,70 €394,60 €
900 €458,70 €443,90 €
1000 €509,60 €493,20 €
1100 €560,60 €542,50 €
1200 €611,60 €591,80 €
1300 €662,50 €641,10 €
1400 €713,50 €690,50 €
1500 €764,40 €739,80 €
1600 €815,40 €789,10 €
1700 €866,40 €838,40 €
1800 €917,30 €887,70 €
1900 €968,30 €937,00 €
2000 €1019,20 €986,40 €

Minimálna podpora

V prípade, že sa v rozhodujúcom období nenachádza žiaden vymeriavací základ, dávka sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume.

Určenie konštanty sa odvodzuje z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2024 vo výške 652 eur.

Tento prípad sa týka len tých žiadateľov, ktorí nedosiahli žiadny vymeriavací základ. Teda ak žiadateľ dosiahol akúkoľvek výšku vymeriavacieho základu, výška dávky sa vypočíta z tohto dosiahnutého vymeriavacieho základu štandardným vzorcom (DVZ x 50 % x počet kalendárnych dní v príslušnom mesiaci).

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

Požiadať o dávku v nezamestnanosti sa dá rôznymi spôsobmi medzi, ktoré patrí:

 • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta svojho trvalého bydliska – žiadosť sa podáva podaním tlačiva „Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • v pobočke Sociálnej poisťovne sa žiadosť podáva podaním tlačiva „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“. Toto tlačivo je možné podať až po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nakoľko je potrebné v ňom uviesť dátum zaradenia.

Osoba, ktorá prišla o prácu, nežiada o dávku na oboch úradoch súčasne – buď podá vyššie uvedenú žiadosť na ÚPSVaR alebo v Sociálnej poisťovni.

K žiadosti o dávku nemusíte priložiť žiadne iné doklady s výnimkou policajtov alebo vojakov, ktorí priložia tlačivo „Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.

Dávka v nezamestnanosti vyplácanie

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni (nie pracovné) a vypláca sa mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou.

Dávky sa posielajú na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banke, ktorú si príjemca určí, prípadne v hotovosti na adresu určenú príjemcom alebo na adresu trvalého pobytu.

V prípade, že chcete zmeniť spôsob výplaty alebo ste si dávku nevyzdvihli na pošte môžete použiť formulár Žiadosť o výplatu sumy dávky/ zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy.

Kedy sa dávka v nezamestnanosti vypláca

 • väčšinou do 15. kalendárneho dňa v mesiaci (za predošlý mesiac), a to v prípade, že vám dávka bude vyplácaná na účet
 • medzi 18. až 27. dňom v mesiaci dávku dostanete, ak poberáte dávku v hotovosti na adresu.

Zdroje: socpoist.sk, upsvr.gov.sk, slovensko.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články