Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Opatrovateľský príspevok – kto môže poberať, výška príspevku, kalkulačka, žiadosť, zánik

Aktualizované:

Autor: Denisa

opatrovateľský príspevok

Opatrovateľský príspevok predstavuje peňažný príspevok na opatrovanie príbuzného s ťažkým zdravotným postihnutím. Zistite, kto môže poberať opatrovateľský príspevok a aké podmienky musí zo zákona splniť. Takáto je výška príspevku v roku 2024.

Opatrovateľský príspevok

Starať sa o člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) je nie len fyzicky náročné, ale takisto to so sebou prináša aj nedostatok finančných prostriedkov. Ako kompenzáciu v tomto prípade štát vypláca opatrovateľský príspevok.

Okrem opatrovateľského príspevku má rodič nárok aj na rodičovský príspevok.

V článku nájdete

Kto môže poberať opatrovateľský príspevok

Opatrovateľský príspevok 2024 má pomôcť zabezpečiť každodennú pomoc pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré ju potrebujú aspoň 8 hodín denne pri osobnej hygiene, stravovaní, pohybe, prezliekaní či starostlivosti o domácnosť.

Peňažný príspevok od štátu sa poskytuje za stanovených podmienok len jednej tzv. oprávnenej osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Opatrovanie môže vykonávať len plnoletá a právne spôsobilá osoba s písomným súhlasom opatrovaného človeka.

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje člena rodiny s ŤZP a je s ním v príbuzenskom vzťahu ako:

 • manžel/ka,
 • rodič,
 • náhradný rodič,
 • súdom ustanovený opatrovník,
 • dieťa,
 • starý rodič,
 • vnuk/čka,
 • súrodenec,
 • nevesta/zať,
 • svokor/a,
 • švagor/iná,
 • neter/synovec fyzickej osoby s ŤZP.

Rovnako môže byť touto oprávnenou osobou aj človek, ktorý býva s fyzickou osobou s ŤZP v jednej domácnosti.

Peňažný príspevok sa poskytuje aj v prípade, ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, alebo ak študuje popri zamestnaní a v čase svojej neprítomnosti zabezpečí opatrovanie inou osobou.

Opatrovateľský príspevok podmienky

Ak sa staráte o zdravotne postihnutého člena rodiny a chcete od štátu dostávať opatrovateľský príspevok ako tzv. oprávnená osoba, musíte splniť určité podmienky, ktoré stanovuje zákon.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne, ak:

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
 • sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Naopak nárok na opatrovateľský príspevok nemá opatrujúca osoba vtedy, ak sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo opatrovateľská služba viac ako 8 hodín mesačne.

Takisto peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne ani v prípade, ak sa osobe s ŤZP poskytuje týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania.

Žiadosť o opatrovateľský príspevok

Aby ste získali opatrovateľský príspevok, v prvom rade musíte vyplniť a podať žiadosť o príspevok na opatrovanie.

Žiadosť sa podáva písomne na príslušnom UPSVaRE v mieste trvalého pobytu žiadateľa, alebo elektronicky cez portál Slovensko.sk.

V prípade, že ste sa presťahovali, nezabudnite do žiadosti napísať novú adresu. Ako zmeniť trvalý pobyt sa dočítate v tomto článku.

Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Tlačivo žiadosti a ďalšie súvisiace tlačivá ako lekársky nález, doklady o príjme či vyhlásenie o majetku, ktoré je potrebné k žiadosti doložiť, nájdete na stránke Upsvr.gov.sk.

Výška opatrovateľského príspevku 2024

Od 1.7. 2023 sa zvýšila suma príspevku ako u opatrovateľa v produktívnom veku, ktorý môže poberať opatrovateľský príspevok na dieťa, manžela, rodiča a ďalších členov rodiny, tak aj v prípade opatrovateľského príspevku pre dôchodcov.

U opatrovateľa v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby sa peňažný príspevok zvýšil zo sumy 525,65 € na 569 €  mesačne, čo predstavuje úroveň čistej minimálnej mzdy z roku 2023.

Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb príspevok stúpol zo sumy 699,15 € na úroveň 756,80 €.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň osoba vykonávajúca opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dôchodok.

Opatrovateľský príspevok a dôchodca

Invalidný dôchodca poberať opatrovateľský príspevok, tak odpoveď je áno.

Suma mesačného peňažného príspevku na opatrovanie v takomto prípade činí:

 • 426,75 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 567,60 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Rovnako ak opatrovanie vykonáva dôchodca, ktorý poberá starobný alebo predčasný starobný dôchodok, plný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP.

Čo sa týka nároku na peňažný príspevok na opatrovanie v prípade smrti osoby s ŤZP, tak ten sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac.

Opatrovateľský príspevok kalkulačka

Opatrovateľský príspevok 2024 kalkulačka slúži na výpočet opatrovateľského príspevku a na overenie, či má opatrovateľ starajúci sa o blízku osobu s ŤZP nárok na priznanie peňažného príspevku.

Nárok na peňažný príspevok a jeho výška sa určí na základe niekoľkých údajov o opatrovateľovi a jednej alebo dvoch opatrovaných osobách podľa ich skutočnej životnej situácie.

Výšku peňažného príspevku je možné vypočítať nielen pre aktuálne obdobie, ale aj spätne od júla 2020.

Kalkulačka opatrovateľský príspevok 2024 je dostupná online na stránke Employment.gov.sk.

Opatrovateľský príspevok kalkulačka
Zdroj: co-to-je.sk

Kedy zanikne opatrovateľský príspevok 2024

Nárok na opatrovateľský príspevok 2024 zaniká z viacerých dôvodov, a to napríklad v prípade, ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel, alebo ak príslušný UPSVaR zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP.

Peňažný príspevok od štátu na opatrovanie zanikne aj vtedy, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie alebo dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.

Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

Opatrovateľský príspevok 2024 a daňové priznanie

Peňažný príspevok na opatrovanie je z pohľadu opatrovateľa príjmom oslobodeným od dane, to znamená, že nejde o zdaniteľný príjem a ani nepodlieha preddavkom na daň.

To znamená, že ak ste minulý rok poberali opatrovateľský príspevok a nemali ste iný zdaniteľný príjem, tak daňové priznanie nemusíte podať.

Zdroje: employment.gov.sk, upsvr.gov.sk, youtube.com

Témata:
Financie

Najnovšie články