EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Ako zmeniť trvalý pobyt – dokumenty, elektronicky, doklady a kde to oznámiť

Aktualizované:

Autor: Denisa

Ako zmeniť trvalý pobyt

Presťahovali ste sa na novú adresu a neviete, ako zmeniť trvalý pobyt? V tom prípade si prečítajte článok nižšie, kde nájdete presný postup na zmenu trvalého pobytu a informácie o tom, na akých úradoch si musíte splniť oznamovaciu povinnosť.

Ako zmeniť trvalý pobyt

Či už ste sa presťahovali za prácou, alebo ste si kúpili nové bývanie, zmena trvalého pobytu je spojená s administratívou na rôznych úradoch, rovnako ako prepis auta.

Zistite, ako zmeniť trvalý pobyt čo najrýchlejšie elektronicky a bez zbytočného stresu.

V článku nájdete

Zmena trvalého bydliska zákon

Podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov musí každý občan SR, ktorý sa trvale nezdržiava v zahraničí, nahlásiť miesto svojho trvalého pobytu na území Slovenska.

Miesto trvalého pobytu musí spĺňať určité zákonné náležitosti. Môžete ho mať len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným alebo súpisným a orientačným číslom. Rovnako musí byť toto miesto určené na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu.

V prípade, že ste sa presťahovali alebo ste sa vrátili z dlhodobého pobytu v zahraničí, musíte podľa vyššie spomenutého zákona zmenu trvalého pobytu nahlásiť.

Presný termín, dokedy tak treba spraviť, zákon nestanovuje, avšak s nesplnením tejto povinnosti prichádzajú určité problémy.

Napríklad vás neprijme všeobecný lekár v mieste, kde bývate, lebo nepatríte do jeho obvodu. Takisto vaše deti nevezmú do školy, ani do škôlky, pretože hlavným kritériom na zápis je trvalý pobyt.

Ako zmeniť trvalý pobyt oznamovacia povinnosť
Zdroj: unsplash.com

Čo treba na zmenu trvalého pobytu

Návod, ako zmeniť trvalý pobyt, je spojený s osobným nahlásenením zmeny trvalého bydliska v ohlasovni v mieste vášho nového bydliska, kde vyplníte žiadosť o zmenu trvalého pobytu.

Ohlasovne sa nachádzajú na obecných, mestských a miestnych úradoch. Ich zoznam s adresami nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR, podobne ako zoznam matrík, kde dáte zapísať meno vášho novorodenca. Toto sú najčastejšie mená chlapcov a dievčat na Slovensku.

Aké dokumenty potrebujete na zmenu trvalého pobytu:

  • platný občiansky preukaz, 
  • cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (len ak ste sa vrátili zo zahraničia),
  • dokument, ktorý potvrdzuje vaše vlastnícke alebo spoluvlastnícke práva k miestu, kde si nahlasujete trvalý pobyt (rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo list vlastníctva),
  • sobášny list na zmenu trvalého pobytu po svadbe,
  • overené písomné potvrdenie, že sa na trvalý pobyt v nehnuteľnosti môžete prihlásiť.

Toto potvrdenie nepotrebuje vlastník, spoluvlastník, manžel/ka, nezaopatrené dieťa vlastníka, ani človek, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Netreba ho ani v prípade, ak všetci spoluvlastníci osobne a pred zamestnancom podpísali prihlasovací lístok na trvalý pobyt na ohlasovni.

Poplatky spojené so zmenou trvalého pobytu

Čo sa týka poplatkov spojených so zmenou trvalého bydliska, tak za zmenu trvalého pobytu neplatíte nič.

Spoplatnené je iba Potvrdenie o trvalom pobyte, za ktoré v ohlasovni od 1. apríla 2024 zaplatíte 7 eur. Elektronické potvrdenie stojí 3,50 eur.

Ako zmeniť trvalý pobyt elektronicky

Zmenu trvalého pobytu elektronicky dnes veľmi rýchlo vybavíte aj online. Službu môžete využiť v prípade, že prihlasujete seba, inú osobu alebo celú rodinu.

Podobne ako pri iných elektronických službách, aj pri zmene trvalého pobytu musíte mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz, ktorým elektronicky podpíšete vyplnený formulár na zmenu trvalého bydliska dostupný na stránke Slovensko.sk.

Na tejto stránke rovnako vybavíte aj elektronický výpis z obchodného a živnostenského registra.

Elektronicky môžete nahlásiť okrem seba aj iných členov rodiny. V prípade, ak nahlasujete celú rodinu, musíte to spraviť naraz, v jednom podpísanom formulári.

Nečlena rodiny môžete zaregistrovať len na základe jeho overeného splnomocnenia, ktoré bude vo forme elektronickej prílohy.

Ako zmeniť trvalý pobyt dieťaťa a členov rodiny

Zo zákona platí, že zmenu trvalého pobytu môžete nahlásiť aj za iných členov rodiny, dieťa do 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti či má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony.

Zmenu trvalého bydliska dieťaťa nahlasujete takisto osobne v ohlasovni, avšak pri deťoch do 18 rokov predkladáte aj ich rodný list. 

Zmena trvalého pobytu a doklady   

Po zmene trvalého pobytu máte okrem povinnosť informovať o tejto skutočnosti rôzne inštitúcie aj vymeniť si niektoré doklady za nové.

Zmena trvalého pobytu sa netýka napríklad výmeny cestovného pasu, pretože v ňom vaša adresa nie je uvedená. Pozrite sa, ako si vybavíte nový cestovný pas napríklad v prípade zmeny priezviska.

Ako zmeniť trvalý pobyt postup
Zdroj: pixabay.com

Vybavenie občianskeho preukazu zmena trvalého pobytu

Najdôležitejším dokladom, ktorý si musíte vymeniť za nový v prípade zmeny trvalého pobytu, je občiansky preukaz. Zo zákona tak musíte urobiť do 30 dní, inak vám hrozí pokuta.

Nový občiansky preukaz si vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ. 

Poplatok za nový občiansky preukaz pri zmene trvalého pobytu je 7 eur pri štandardnej lehote vystavenia.

Auto – vodičský a technický preukaz 

Zmena trvalého pobytu sa netýka nového vodičského preukazu vydaného po 30. 4. 2004. V týchto preukazoch už totiž nie je uvedené bydlisko. Toto však neplatí pre staré vodičáky.

Čo sa týka technického preukazu a zmeny trvalého pobytu, budete si musieť vybaviť nový. Doklady od vozidla sú totiž neplatné, ak záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti. Platný technický preukaz sa nachádza aj v zozname, čo treba na STK.

Zmenu adresy trvalého pobytu v technickom preukaze musíte vybaviť do 30 dní elektronicky alebo na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, a to aj v prípade, že ste sa presťahovali do iného okresu. 

Za vydanie nových osvedčení o evidencii časť I a II zaplatíte správny poplatok vo výške 9 eur za každé.

Oznamovacia povinnosť zmeny trvalého pobytu

Ako zmeniť trvalý pobyt nesúvisí iba so zmenou dokladov, ale aj so skutočnosťou informovať mnohé inštitúcie o tejto zmene. Niektoré z nich vám dajú dokonca pokutu za nenahlásenie tejto zmeny.

Zmenu trvalého pobytu je ideálne z praktických dôvodov nahlásiť aj všetkým poskytovateľom služieb, ktoré využívate, ako napríklad bankám, dodávateľom energií, mobilnému operátorovi a ďalším službám.

Nižšie nájdete prehľad inštitúcií, kde musíte nahlásiť zmenu trvalého pobytu.

Zmena trvalého pobytu a zdravotná poisťovňa  

Zmenu trvalého pobytu musí zdravotnej poisťovni nahlásiť len poistenec, ktorý nie je štátnym občanom SR s trvalým pobytom na území SR.

V prípade, že ste okrem trvalého pobytu menili aj kontaktnú adresu, nahláste to zdravotnej poisťovni e-mailom, telefonicky alebo osobne.

V prípade, že prišlo k zániku trvalého pobytu na území SR z dôvodu odchodu do zahraničia, musíte sa z verejného zdravotného poistenia odhlásiť.  

Oznamovacia povinnosť zmeny trvalého pobytu v sociálnej poisťovni

Nahlásiť zmenu trvalého pobytu už nevyžaduje ani Sociálna poisťovňa, ktorá získava údaje z Registra fyzických osôb. Povinnosť hlásiť zmenu trvalého bydliska sociálnej poisťovni majú tzv. zahraničné SZČO. 

Okresný úrad – živnostenský, katastrálny a daňový úrad

Zmenu trvalého pobytu ste ako podnikateľ povinný bezplatne oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od momentu, keď zmena nastala, a to elektronicky, poštou alebo osobne.

Ak nastala zmena trvalého pobytu konateľa alebo spoločníka firmy, spoločnosť musí nahlásiť túto zmenu obchodnému registru do 30 dní. Táto zmena trvalého bydliska sa objaví aj na výpise z OR.

Čo sa týka ohlásenia zmeny trvalého pobytu na katastri, majiteľ nehnuteľnosti je povinný tak urobiť do 30 dní od doby, kedy zmena nastala. Robí sa to žiadosťou o zmenu údajov v katastri nehnuteľností osobne na príslušnom úrade, poštou alebo elektronicky.

Zmena trvalého bydliska sa podľa zákona na Daňový úrad nehlási v prípade, že ste si povinnosť splnili voči inej inštitúcii, ktorá zmenu oznámi finančnej správe.

Zmena trvalého pobytu a zamestnávateľ

Zmenu trvalého pobytu musíte nahlásiť osobne aj svojmu zamestnávateľovi, respektíve Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho nového trvalého pobytu, pokiaľ ste v evidencii nezamestnaných.

Ak ešte nemáte nový občiansky preukaz, na nahlásenie zmeny trvalého bydliska na úrade musíte mať potvrdenie od mestského alebo obecného úradu.

Odhlásenie sa z trvalého pobytu 

Odhlásenie sa z trvalého pobytu funguje podľa určitých pravidiel, podobne ako zmena trvalého bydliska.

V prípade, že meníte pobyt v rámci Slovenska, odhlásiť z trvalého pobytu vás musí príslušná ohlasovňa. Ak plánujte odísť do zahraničia, túto skutočnosť musíte oznámiť v príslušnej ohlasovni len v prípade, že tam zostanete najmenej 90 dní a viac.

Zdroje: podnikam.sk, slovensko.sk, tatrabanka.sk, youtube.com

Témata:
Rady a tipy

Najnovšie články